My Life and My Views about the world

Sharing my world with you :: Happenings around me !

Archive for the ‘IT’ Category

Leo District Conference : Leo Web Cast

Posted by sadeepa palliyaguru on June 24, 2009

හිතවත් මිතුරනි ,

ලියෝ දිස්ත්‍රික් 306 ඒ 2 විසින මේ මස 27 වනදා කොළබ හෝටල් පාසලේදී ඔවුන්ගේ වාර්ෂික සම්මේලනය පවත්වනවා. එම උත්සවය සජීවීව වෙබ් කාස්ට් එකක් මගින් ප්‍රචාරය කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.

ඔබට එය http://www.livestream.com/leowebtv හෝ http://www.leodistrict306a2.org/node/125 වෙතින් බලා ගත හැක.

මෙය අපි කරන තාක්ශනික අත්හදා බැලීමක් නිසා ජූනි 27 වෙනිදා පස්වරු 1 සිට මේ වැඩසටහන නරබා ඔබගේ ප්‍රතිචාර ලබා දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

Invitation banner Leo district conference

Invitation banner Leo district conference

එම අඩවියේ ඇති චැට් පහසුකම හරහා වුවද ඔබට අදහස් දැක්විය හැකියි.

දැනට ඇත්තේ අත්හදා බැලීමේ සේවාවකි.

Advertisements

Posted in Blogroll, IT, leo, Technology, web development, webcast, youth | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »

Spam – ස්පෑම් කවි

Posted by sadeepa palliyaguru on February 3, 2009

තනිව කල්ගෙවන ,

සයිබර් ලොව හුදෙකලා වී,

දුරස් වී , වෙන්වෙලා ,

සිටින මාගේ මිතුරාය ඔබ ..

නිවහනින් , යහලුවන් වෙත ඊමේල් නොලද මුත්,

නිබදවම ඔබ පහස ලැබෙයි මට

වියග්‍රා , සයිඩනා ෆිල්,

කාලිස් ද පෙන්වලා,

පාඩමින් තොර ලබන

උපාදිය ගන්න හැටි ි,

පෙරමෝන යොදවලා ,

ලඳුන් වසඟ කරන හැටි

කියාදුන්නේ ඔබයි සබඳ,

දිනක නයිජීරියන් මුදලින්,්

ඩනවතෙකු වෙමි මෙමම,

එවිට මිතුරේ මෙමම ,

අයි ෆෝනයක් ගනිමි,

ත්‍රී ජීද, ඩී එස් එල් ද,ලැප් ටොප්ද

සියලු දේ මිලට ගමි

Posted in email, experience, internet, IT, poem, sinhala, spam, Technology, thought | Leave a Comment »

Technical Slave

Posted by sadeepa palliyaguru on February 3, 2009

an angry man with computer

an angry man with computer

වසකින් තුන් අඩක්,

සොච්චමකට උකස් කර,

ලද දැනුම අනුන් වෙනුවෙන් වැය කරන,

තාක්ශනික දාසයෙක් ලෙස

පෙනේදෝ ඔබට මා !

කප්පරක් වෙහෙසිලා,

නිමවන සොෆ්ට්වෙයා,

මහ මිලට අලෙවි වෙයි,

දාසයෝ හැමදාම්

අඩුමිලට ක්බ්හුරවත්

මහරැයේ , දහවලේ,

දහඩියත් නොවැගුරුවට,

අඩු මිලට කබුරුවන

මම වගේ දාසයෝ,

සිය ගනන් දැකිය හැක…

Posted in independance, IT, job, Technology, thought | Tagged: , , | Leave a Comment »

Google having problems

Posted by sadeepa palliyaguru on January 31, 2009

Just found out that google is having a glitch. All the search results are displaying the following message.

“This site is harmful to your computer”

According to my knowledge this was a protection mechanism to protect us entering to harmful sites such as phishing,malware and spaming. Today google displays the same message for all the web pages.

screenshot-leo-district-306a2-google-search-mozilla-firefox2

This reminds me of the last week Salesforce.com outage. Salesforce.com is a CRM suite used by few and unavailability for Salesforce.com virtually stopped some business. Google has millions of concurrent users. According to messages on Twitter this seems world wide.

A Sri Lankn Twitter user Malinthie is telling “is worried. sth wrong with google search :O”

Some people are quite cynical. Here are some tweets on google malware warning.

Admiring Google’s April Fool prank. Shame they’re 2 months early

“Google Flags Whole Internet As Malware” seem like the title of an article on The Onion?

This is interesting to watch as google is a service accessed by millions of users. I am wondering what the reason. What could it be . A Cyber attack ? Software Bug ? Lets wait and see.

These could be future technical issues. Now the world is going to depend on cloud computing and Service Oriented Architecture and Saas. Failure of network services will have a huge impact and it would be far more different from a web site being “down”.Posted in Google, IT | Tagged: , , , , , , | 3 Comments »

My latest software/web service discoveries

Posted by sadeepa palliyaguru on January 22, 2009

I am on constant look out for different tools and technologies which would make my life simple. Here are some of the cool tools i have found out.

1. Blender

Blender is an open source 3D graphics engine similar to 3D max. What inspires me to go for blender is the fact that it is totally free and open source. Learning blender seems to be taking time , however the freely available online documentation including the ebook tempts me to try that out. Well i am not a graphic guru , but was inspired by the lovely gallery created by blender.

2. co.cc domains

Well if you want your own domain spending for that becomes a problem. If you want a free DNS www.co.cc will give to free domains. I registered two domains using my http://www.co.cc account. They are www.sadeepa.co.cc and http://leopiliyandala.co.cc. I created a dummy site for my office work using the same site and finds it a cool technology.

3. Google App Engine

I have read a lot about cloud computing and due to the payment requirements of Amazon EC i could not get the taste of cloud computing. However Google App Engine is free and i created some sample apps using Google App engine. Thanks to google now i am on clouds. If this cloud thing baffles you read an intro from here.

4.Teamviewer

Remote access always fascinated me. I have been using VNC and other remote admin tools when i set up my home LAN. However at office i am behind a firewall and i was unable to access my home computer. However Team viewer allows me to connect to my machine and it’s really simple to connect to a remote machine with Team Viewer. I proposed this tool for Tech support of my office and supported Akila in his web development using the tool. Fantastic. It further has VPN capabilities and i am planning to using it to build a home office VPN as well.

5.Camstudio

You want to record a video on your desktop ? Camstudio is my suggestion. It free and open source. I have recorded some screen casts using Camstuio and finds it quite useful. One might say Adobe Captivate is far more better , but my concience says that i should abort using pirated software. Therefore i  live with camstudio. Non avaiability of updated version worries me , but up to know it has done it’s task very well.

6.Fire Shot

If you are taking screenshots of your browser using Print screen button you will have to do cropping and resizing using a graphics tool. Fireshot removes that burden from you. You can use the fireshot plugin for firefox to get screenshots of the screens you need. It’s wonderful to find out an IE plugin of that. That saved me lots of dirty work at my office.

7.Google Reader

Well my office IT policy is restricting and discouraging reading news at the office. Yet i will be able to grasp the headlines of DailyMirror , Defencewire , Defence Net and other topics of interest including the blogs such as Kottu using google reader. Thanks google reader , you have protected my right for information.

8.Ubuntu

Well , i have tried Ubuntu and Linux flavours from few years before. However now i am using Ubuntu as my major OS in my home computer. Hardy Heron is a cool Ubuntu release and i am happy that i can do most of my routine tasks with ubuntu easily.

9.Virtualization

I have been reading and researching virtualization and now i am using it at my office. Still i am a bit hesitant to totally switch to linux at my office. Therefore i am using VMWare to create a virtualized ubuntu version and it rocks ! It makes me feel that i am really on an ubuntu box.  Mind that there are many open source alternatives for VMWare as well.

10.Meebo

Well i love chatting and my employees including the monitoring squad seems not to show that much of interest about chatting.  they would easily track the chat clients and i am unable to use several chat clients at once because i have little resources. (and i would easily get caught when a chat window pops up during a meeting or a presentation). Therefore i use meebo – a service which has intergrated all popular chat services like google talk, yahoo ! , MSN in to a single web service.

Any favourites of you i should try , please add to this list . I would love to know them.

Posted in IT, linux, open source, opensource, Uncategorized | Tagged: , , , , | 12 Comments »

විවිද මෙහයුම් පද්දති වල ඔබේ වෙබ් අඩවිය පේන්නේ කෙසේද?

Posted by sadeepa palliyaguru on July 16, 2008

වෙබ් අඩවි නිර්මාපකයන්ට තියන එක ගැටලුවක් තමයි තමන්ගේ අඩවිය විවිද බ්‍රව්සරවල හා විවිද මෙහෙයුම් පද්දති වල දිස් වෙන ආකාරය හොයා ගැනීම… ඒකට ලේසි ක්‍රමයක් මෙන්න මේ අඩවියේ පෙන්නල දෙනවා..අපේ වෙබ් අඩවියේ ලිපිනය මෙයට ඇතුල් කරාම මොවුන් එය විවිද බ්‍රවුසර් හා මෙහෙයුම් පද්දති වල දිස් වන අන්දම පෙන්වා දෙනවා…

මේ මගේ ඩාඩවිය කොන්කරර් මත පෙනෙන හැටි …

ඔබත් ගිහිල්ලා බලන්න http://browsershots.org වෙත.

Posted in IT, web development | Tagged: | 2 Comments »

I installed Ubuntu ! I Enjoy it !

Posted by sadeepa palliyaguru on October 22, 2007

Finally i am saying good bye to the slow crashing windows XP and joining the open source revolution ! Now i am on latest ubuntu desktop “Feisty Fawn”. Wow ! What can i say … this is wonderful !

Last time i was using Red hat linux and i had to connect to internet with a Winmodem. The inability to connect to the internet discouraged me. This time things have changed. I am using an ADSL connection and i could very easily download the Ubuntu ISO and install it in my machine. No installation problems (Thanks to the Linux installation class of Systems and Network Administration). Everything works fine here. You can easily find any utility (E.g CD Writing , Archives , Security and System Monitoring ..) at the forums.

I got an amazing response from my brothers. They have been hardcore windows users since they started using computers. However they have well adapted to ubuntu and my younger brother is really impressed about the performance boost it has given. Finally I am becoming a FOSS man.

Initially i was worried cos the installation did not had the necesasry tools (E.g CD Writing / Video Editing). My lovly browser firefox and Evolution mail is good companions and allows me to have an awsome internet experience. Well Open Office is also useful but still i dont feel that it has the power and user friendly features of Office XP.

Ubuntu Logo

However through the excellent forums i have found nice open source apps to complement the windows applications. In addition Vmware allows me to run windows on linux desktop. In addition i am exploring the other possibilities such as wine which allows me to load windows apps on linux. It has not given perfect results but i have loaded some win32 programs under linux using wine.

Still i am struggling to setup networking using Samba. My windows machine upstare is quite hesitatnt to accept the linux box. Hope i will be able to enable printing and networking on linux. (I want to install linux on the other one also … but scared how my father would like that )

Well …. I enjoy linux … how about you ? You would here more about my linux experience later !

Posted in internet, IT, linux, open source, ubuntu | 1 Comment »