My Life and My Views about the world

Sharing my world with you :: Happenings around me !

Archive for the ‘leo’ Category

Leo District Conference : Leo Web Cast

Posted by sadeepa palliyaguru on June 24, 2009

හිතවත් මිතුරනි ,

ලියෝ දිස්ත්‍රික් 306 ඒ 2 විසින මේ මස 27 වනදා කොළබ හෝටල් පාසලේදී ඔවුන්ගේ වාර්ෂික සම්මේලනය පවත්වනවා. එම උත්සවය සජීවීව වෙබ් කාස්ට් එකක් මගින් ප්‍රචාරය කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.

ඔබට එය http://www.livestream.com/leowebtv හෝ http://www.leodistrict306a2.org/node/125 වෙතින් බලා ගත හැක.

මෙය අපි කරන තාක්ශනික අත්හදා බැලීමක් නිසා ජූනි 27 වෙනිදා පස්වරු 1 සිට මේ වැඩසටහන නරබා ඔබගේ ප්‍රතිචාර ලබා දෙන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

Invitation banner Leo district conference

Invitation banner Leo district conference

එම අඩවියේ ඇති චැට් පහසුකම හරහා වුවද ඔබට අදහස් දැක්විය හැකියි.

දැනට ඇත්තේ අත්හදා බැලීමේ සේවාවකි.

Advertisements

Posted in Blogroll, IT, leo, Technology, web development, webcast, youth | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »

Remarks by the Campers : Leo Camp 2008

Posted by sadeepa palliyaguru on February 11, 2008

Leo Heshan
Leo Club of Colombo (Host)
This was my first Leo Youth camp and without any doubt I could say that it’s been a memorable event for me. At the beginning I was anticipating only for a fun event. But the organizing team was able to evolve this event to a collection of a fun, educational and moral boosting event. Ultimately, in my own words… the event was a blast.
Yes, we needed to wake up early morning, work according to a very tight schedule, but what really amplified through these tasks was very important. I learned more about both my physical and mental capabilities. What am I good at, and what I need to improve on. I learnt both aspects of a team player and a team leader. I learnt to stand out from the crowd and make myself “heard”. Some tasks were both physically and mentally challenging, which I think was incredibly beneficial, thus enabling me to push my own boundaries further than ever and expose myself to new experiences.
 The organizing team was a clear inspiration. It’s not easy to manage 60 to 65 people for continuous three day period. There hardly were any errors, and the organizers totally proved themselves to us on their expertise in event planning. Their commitment and dedication and commitment to make this task a hit, was golden.
………………………………………………………………………………………………………
Leo Charitha Liyanage
Leo Club of Piliyandala
Throughout the camp we gain loads of things to our lives. We had the opportunity of acquainting different people and learn about team spirit, time management, self confidence, sportsmanship and lot more. Even though there were some misunderstandings, we manage to overcome them and achieve our goal. Basically, the camp was truly good and exhilarating. I sincerely thank everyone who works really hard on giving us this tremendous opportunity!
………………………………………………………………………………………………………
 Leo Leyon
Leo Club of Colombo Millennium
Pro’s
This CAMP was the best I have attended. The Location was excellent had ample space. More over since it was in Ratnapura, everyone got the chance of getting to know each other on the way. Food was good.
Asitha and the committee did a superb job. Also Good Discipline was maintained.
Cons
The Parliamentary debate was more like a quarrel. This was not the way it used to be before. At the end the essence was lost… We can probably introduce a bit of calmness (not a lot) so as to make it end like a debate.
I’m delighted to tell you that this camp was just excellent. Sorry for those who missed it. It was a bad miss for them.

………………………………………………………………………………………………………
 Leo Sumudu
Leo Club of Colombo (Host)
Camp in my point of view was a really success. It made a big change in these two districts, 306 A1& A2. Being a committee member, I am proud about the ultimate result of all the sacrifices made.
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
Though we generally expect a camp to be an event packed with games & excitement, the camp co chairpersons were able to add novelty by introducing a seminar on Leadership Development. I believe we achieved more than what we seek for. Got new contacts, had fun and in plain enjoyed to the greatest extent.

………………………………………………………………………………………………………

Leo Sanjaya
Leo club of Wadduwa Metro
The District Presidents and the organizing committee did a great job for all of our Leo members of 306 A1-A2. That Camp can be appreciated by all of our Leos who participated for the camp, we learnt many things form that Leo Camp, like, how to get on with various type of people and work as a team and also that was really help full to build up our capabilities and the relationship. and I think if a real Leo goes to a Leo Camp like that He or She will never forget to take part that opportunity once again. It was a Wonderful Leo Camp and I hope the same will continue in the future. 
  …………………………………………………………………………………………………
 
Leo Isuru Senadheera
Leo Club of University of Moratuwa
In order to rise to the challenges and in keeping with the Leo motto of Leadership, Experience and Opportunity, Every year a Leo Camp is organized.
This year Leo camp is much more special one because it renovated the brotherhood of two Leo districts which were separated some times back. It was something special for me also since it was the first time I have ever participated to a youth camp. In my personal opinion, it was the best event I have ever participated as a Leo.
Through this camp I got lot of valuable Experiences to my life. The values of Working on time, team work, etc are endless.  Small games on team building added a meaningful joy there. Everything was new to me.
One thing I realized during the camp is how exercises keep our lives fresh. In those three days I felt a real difference. Normally I was really difficult me to work on time. But however I had to do it to secure our team.
Some Leos mentioned they did stuff on camp which they never did before in there lives. That was really great.
The session we had on LEADERSHIP was excellent! That lecture motivated all of us to be a pioneer in the society. The games like treasure hunting brought a real CHALLENGE to our lives. The camp fire, parliament debate and drama sessions provided us the OPPORTUNITY to come up with our capabilities.
Finally, looking back the camp, it was a real success which built the UNITY among the two districts. I feel what we built there was a brotherhood. So, a Leo camp is a unique place to build relationship, to gain lot of experiences and to build your personality. If you look back to this article again, you will find that all the things of ‘Leadership-Experience-Opportunity’ and ‘Unity through Challenge’ are among my experiences in the camp. So I recommend to all Leos not to miss a camp in future.
Finally, as a Leo as well as a member of organizing committee, let me congratulate Leo Asitha, Buddhi, Nadeesha and Ricky for the job well done. And I also suggest holding a joint camp next year as well.

…………………………………………………………………………………………………

 
Leo Nadee
Leo Club of Colombo (Host)
 
Leo camp 2007/2008 was my 1st Leo camp and my very first camp in my life time. I was so much of fun to be with Leos from many walks of life. From the beginning to the end I enjoyed the company of all the Leos and Lions as well.
It would have been more fun if we were given a bit more time to rest and sleep. Especially as soon as we reached the camp.
I think next time a small print of the camp time table has to be given to each and every participant rather than pasting it in the main hall. And camp chairman/s must communicate accurately. Because we were mislead 2, 3 times due to miscommunication.
But overall I would like to say it was a great event. On the 2nd of February I embarked on a journey that was to be the most enjoyable 3 days of my life.

…………………………………………………………………………………………………
 Leo Chavindra Sanders
Leo Club of Moratuwa-Ratmalana
 Day 1
After a long journey we arrived at the International Center for Training Rural Leaders, Yodhagama – Embilipitiya. We were taken to the ‘Parliament’ which was declared as the Head Quarters of the camp. I consider it a great honour that I was chosen to lead our group the ‘Embili-pits’.
We participated in different team building activities.  The quiz competition is where our group shined, winning the first place. The day ended with a talent show providing every one with a chance to bring out their different talents.
Day 2
By 5.30 in the morning everyone was up and about and getting ready for the morning PT session. After the exercise we engaged in a treasure hunt. We searched high and low of every nook and corner looking for clues. After an inspiring presentation on leadership and vision we headed for the play ground for the cricket tournament. Even the girls played an active role in this game.
After a humorous parliament session with a new ‘Senkolaya’ we proceeded to the camp fire area. Even though it was drizzling the Leos stood their ground and went on with the magnificent event of the Camp Fire, which started off with a colourful fire works display. As the fire slowly died down it brought to an end of another amazing day of the camp.
Day 3
The hike is one of the best team building activities we went through. From crawling under bridges to walking on suspended ropes, from running through bushes to jumping over high walls. From the strongest to the weakest member we all helped each other to get through each obstacle. Both girls in our group participated in this daring event. After the exiting hike we had a mock meeting followed by a hilarious ‘mada’ presentation. This brought the end of the camp events.
I won the Most Tidiest Camper award (to the surprise of my parents).
As we packed our bags to leave the thought that was in all our minds was”I can’t wait till the next Leo Camp in 2009!!
Extracted from an E-mail of Leo Ricky Simms – District President – 306A1


Posted in camp, leo | Leave a Comment »

Best Leo Couples

Posted by sadeepa palliyaguru on September 4, 2007

Dear All,

This post is about the best couples i have met in Leoism.

The undoubted first place goes to the Baila King and Netball Queen 🙂

Shehan and Dhashanthi

This king and queen reigned Leo district 306A and 306A1 respectively and would be the second couple to be the district presidents. Lion Shyana and Lion Kanchana would be the firth duo to be so. Shehan and Dhashanthi would always be there for any leo. This duo initiated the Leo District 306A2 amidst various challenges. We would soon witness their marriage and we hope that they would continue their support towards the development of leoism. Both Shehan and Dhashanthi are our good friends.

This duo is silent … but very famous among leos of 306A2. Next in Line ….. Vidula and Sumudhu

Vidula and Sumudu

ther they have been helping the Leos of 306A2. Both Sumudu and Vidula holds important positions in Leo district 306A2. Vidula is the Director , District contest and Sumudu is the District Secretary. This duo met each other at university of Moratuwa and there were nice tales about this couple at the camp fire of Leo camp 2007. 🙂 .. Hope camp participants would remember those tales…I wish them all the very best….

Third couple …. but the most famous ….. meet Leo Chamitha and Leo Nirmali … 🙂 ..

Chaa and Nirmali

I think that poloskottoruwa should get the credit of providing publicity (and mada) related to this duo.. I came to know that they are celebrating their first anniversary 🙂 Congrats – Chaa mitha and Nirmali ….. I wish you two all the very best ….

Old , but bold couple , the first duo to be the district presidents in Leo history….Meet Lion Shyana and Lion Kanchana wijayarathna !!

Shyana and Kanchana

This couple has been there in leoism as leos , district presidents (Kanchana also became a multiple president) and District Chairpersons for Leos… I am specially thankful to Lion Shyana for introducing me to Leo council… it’s something that changed my life…

Not forgetting the newlyweds .. Meet Ranga and Natali…

Ranga and natali

This lucky couple wedded on 7/7/7  … Leo Ranga and Natali are active Leos of Leo Club of Colombo Millennium and have been actively involved in Leoism of the district…

Any more couples to be added ? Please comment….

Posted in couple, leo, love | 1 Comment »

Mahesh – this is in your memory!

Posted by sadeepa palliyaguru on September 3, 2007

I dedicate this post to my beloved friend Leo Mahesh Abeywickrama of University of Moratuwa , the sudden demise of Mahesh shocked the whole leo movement. His untimely death at Abeerdeen falls was a better reminder about the impermanent nature of the life.

Mahesh Abeywickrama

Dear Friend , May you attain the supreme bliss of Nibbana !!!!

Posted in death, leo | Leave a Comment »

Openarc Orientation Program

Posted by sadeepa palliyaguru on July 25, 2007

The First Orientation of the Leo club of Openarc was successfully held at the Openarc Computer school , Nugegoda on 21st July 2007.

Nearly 20 scholarship holders participated in this event. The participants were informed about the benefits of the Leo movement , history of the Leo movement. Immediate past district president Leo Sameera Wijayasinghe , District President Elect Leo Nadeesha Palliyaguru and District Chairman for Leos Lion Noel Palliyaguru and Lion Daya Hettiarachchi , President of Lions Club of Polgasowita were among the attendees.

The orientation program also included a team building exercise , a multimedia presentation of Leo activities and a QA session. Mr. Thilina Hiripitiya started the session by explaining the objectives of the program. Then Lion Noel Palliyaguru delivered a speech about the importance of leadership development. The next item was the Presentation about Leo movement , conducted by Leo Sadeepa. The session was concluded by Lion Daya Hettiarachchi , CEO of Openarc Systems Management. He explained the benefits of joining the Leo club and the duties of professionals towards the betterment of the society.

Group of Participants

Participants at a team game

Posted in leo, openarc, youth | Leave a Comment »

Leo Conference celebrations

Posted by sadeepa palliyaguru on June 28, 2007

Hi Girls and Guys!,

We successfully completed another Leo conference on 16th June 2007. Everything went fine except few things which we can ignore!!

sameera , our DP wanted to celebrate the victory (and the solace of finishing the District Presidency) with a dinner at Excel world. This was attended by almost all the conference committee members. Suraj (the new District Vice President) kept the crown entertained with his good jokes (he keeps on telling the ‘Pakistan Buriyani’ story !!) and was attended by Chamitha , Dinesha , Vidula , Sumudhu , Tharanga , Dinesha & Charith (our too lovely compeers) , Dilan , Kaneel Danushika ,Palinda,Chathura, Suba , Leo Uditha and not forgetting our friend ‘Lion Uditha who is called Leo Uditha.

Meanwhile , Chathura (Thadiya is his new Nick name / inventor : Lion Uditha) and Dilan Matharaarachchi disappeared (no no .. they were not abducted by the white van) and once they came back they were appearing to be involved in some foul play .. , sure to do something with the ladies in mini skirts who came to excel world at that movement) ..

Thanks to Suraj , who dropped me home on that day.

Here are two snaps taken on that day (courtesy of our good spidy ( Palinda))


The camp comitte photoNot that clear

Posted in Friends, leo | 1 Comment »

Leo Camp

Posted by sadeepa palliyaguru on June 28, 2007

This is old news… But i received these pictures today .. Our Leo camp was held at Hantana , Kandy. The camp is organized with the objective of developing fellowship and amity among leo club members. The participants are grouped and these groups undertake various activities such as quizzes , treasure hunts , games and presentations. The Leo council is organizing this event. They recognize the emerging leaders through Leo camp. The camp fire is the grand finale of this camp and it’s conducted with the attendance of Lion leaders. here are some snaps of our youth camp.

Sunrise

The camp life is challenging. You have to get up early , do the PT and go on hiking … Some snaps from the hike…

Leos hiking A hiking team

I have taken part in most of the camps after i became a Leo. These camps allowed me to meet new friends and gain lots of experiences. Today as a leader i organize these camps. This camp was organized by Leo Vidula Hasaranga , i wish to congratulate him for organizing the first ever youth camp of district 306A2.

A camp Team
Camp team - with camouflage

We all finish the camp with great joy and memories… Here is a group photo of all the participants..

Camp group photo

If you are a Leo , please be sure to be there at the next youth camp. We have plans to organize an international youth camp with attendance of more that 5 foreign Leos.

Posted in camp, leo, Sri Lanka, youth | Leave a Comment »

The Leo Trio

Posted by sadeepa palliyaguru on June 28, 2007

Thats how me , chanu and Nadeesha (My brothers) introduced us in the advertisement we published in the souvenir of the Leo conference.

Here is the Leo Trio …

Nadeesha , Chanak and Sadeepa

Posted in family, home, leo | Leave a Comment »

Pics not included in Poloskottoruwa

Posted by sadeepa palliyaguru on December 10, 2006Dear Leo Friends ,

The following pictures were sent to me but our king opposes publishing them in Poloskottoruwa . Thus i am sharing them at my blog! Thanks for the nice creatice sub titles of Moragahahena Leos. Hope this would be fun.

Sameera and the gal look like a real couple ha! But my best pic iz the first snap.

Posted in leo | Leave a Comment »

Leo Club of Piliyandala – Installation

Posted by sadeepa palliyaguru on July 26, 2006

Hi Friends ,

I had an opprtunity of attending the installation ceremony of the Leo Club of Piliyandala in the capacity of the Guest of Honor. The New King Sameera was the chief guest. Was glad to be there due to personal reasons. First my own brother Leo Nadeesha is chairing the meeting. The crowd of the Leo Club is small but they are capable of doing something. The meeting was well organized despite the poor participation from other clubs. However Leos of Piliyandala need not to worry about their future because there is a very talented and friendly Leo Advisor for the Club. The Lions would also be supportive. Majority of the attendees also went to the installation of Leo Club of Colombo host after the instlattion. Leos you should be thankful to Lion Uditha for his kind support. May we get his support for a long time !!!

Cheers ,
Sadeepa – Old King of A2

Posted in leo | 1 Comment »